ביטול צוואה

כיצד יכול מצווה לבטל צוואתו?

סעיף 36 לחוק הירושה קובע:

(א) "המצווה רשאי לבטל את צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון לבטלה".

(ב) "צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת".

סעיף זה מביא לידי ביטוי את עיקרון חירות הציווי ולמצווה ישנה חרות מלאה לעשות בצוואתו על פי רצונו הגם שירצה להתחרט, לשנות ולערוך צוואתו מחדש ככל שיחפוץ בכך.

ביטול צוואה כולל את כל ארבעת צורות הצוואות: צוואה בכתב, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

להשמדת צוואה יש חשיבות רבה מאוד מאחר וניתן לבקש צו קיומה בבוא העת רק עם העתק ממנה ולא בהכרח במקורה ולכן באם המצווה מבקש לבטל צוואתו עליו להשמידה ואת כלל העתקיה.

סעיף 19 לחוק הירושה קובע:

ביטולה של צוואה יכלול את כתב הביטול ויישא תאריך בכתב ידו של המצווה ומאושר בחתימת ידו.